Regulamin - Galeria rękodzieła TalentART
Regulamin
REGULAMIN

Poprzez rozpoczęcie korzystania z Galerii, galeria-talentart.pl zgodnie z jego zasadami, jego Użytkownik wyraża zgodę na warunki wymienione w niniejszym regulaminie

I. Słownik terminów i pojęć:

Galeria, galeria-talentart.pl, - TalentART , 03-987 Warszawa, ul. Kadetów 13, NIP: 1132235930, REGON: 016319947

Użytkownik, kupujący, klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca konto użytkownika w galerii galeria-talentart.pl

Sprzedawca, artysta - osoba prawna lub fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; posiada ona możliwość sprzedawania przedmiotów za pośrednictwem galerii galeria-talentart.pl

Konto użytkownika - założone przez użytkownika konto w serwisie i obejmujące min.: informacje na temat aktywności użytkownika, na temat zakupów dokonanych przez użytkownika za pomocą serwisu itd. Jedno konto użytkownika prowadzone jest dla jednego użytkownika

Rejestracja - założenie konta użytkownika galeria-talentart.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego

Przedmiot - rzeczy wystawiane na sprzedaż w galerii galeria-talentart.pl

Przerwa techniczna - zamierzona lub niezamierzona przez Galerię, przerwa w działaniu galeria-talentart.pl dokonana w celu aktualizacji, zmiany, naprawy lub przywrócenia funkcjonalności galeria-talentart.pl

II. Postanowienia ogólne

Właścicielem Galerii jest TalentART , 03-987 Warszawa, ul. Kadetów 13, NIP: 1132235930, REGON:016319947
Galeria internetowa  galeria-talentart.pl (zwany dalej: galeria-talentart.pl, galerial), to internetowy sklep z elementami społeczności internetowej, który umożliwia wybranym Sprzedawcom wystawianie produktów na sprzedaż a Użytkownikom dokonywanie transakcji on-line, poprzez zakup wystawionych na portalu produktów.
Wszelkie transakcje międzybankowe, które leża po stronie Galerii, będą przeprowadzane tylko i wyłącznie z bankami znajdującymi się na terenie Polski
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie 7 dni od momentu udostepnienia regulaminu w nowej treści na stronach internetowych.
Transakcje rozpoczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w życie regulaminu odbywają się zgodnie z dotychczasowym regulaminem.
O każdej zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej wiadomością e-mail
Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem przesłanym do podmiotu prowadzącego portal lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podmiotu prowadzącego portal e-mail: biuro@galeria-talentart.pl
Portal może wypowiedzieć umowę z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu zgłoszeniowym
Galeria zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy:
(a) dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie galeria-talentart.pl
(b) narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności prawa autorskie i dobra osobiste
(c) notorycznie nie uiszcza opłat za dokonane zamówienia
(d) przeprowadza wysyłkę przesyłek w sposób nieterminowy
W przypadku stwierdzenia naruszeń wymienionych w ust. 8 przez klienta operator galerii wezwie użytkownika do niezwłocznego ich usunięcia pod rygorem zablokowania konta.
Podane przez użytkowników dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zakupu, reklamowych i marketingowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest TalentART z siedzibą w Warszawie , ul. Kadetów 13, NIP : 1132235930 , Regon: 016319947. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu zamówienia i realizacji zakupu on-line oraz w celach marketingowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia po realizacji zakupu. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

III. Prawa oraz obowiązki Użytkownika

W celu dokonania Rejestracji, Użytkownicy powinni wypełnić formularz rejestracyjny, podając następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zameldowania oraz adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło
W celu dokonania rejestracji Użytkownik wybiera nazwę Użytkownika. Niniejsza nazwa Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z prawem, z regulaminem lub też powszechnie uznawanych za obraźliwe
Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim swojego hasła do konta na galeria-talentart.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz galeria-talentart.pl za wszelkie działania lub zaniechania związane z korzystaniem ze swojego konta na galeria-talentart.pl
Galeria zastrzega sobie prawo do weryfikowania i sprawdzania danych Użytkowników w trakcie oraz po zakończeniu procesu Rejestracji. Galeria jednocześnie informuje, iż pozytywne zakończenie procesu Rejestracji, może być powiązane z brakiem wątpliwości co do powyższych danych. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność ze stanem faktycznym danych, które podają w ramach swoich kont Użytkownicy galeria-talentart.pl
Pozytywne zakończenie procesu Rejestracji skutkuje przesłaniem potwierdzenia na adres e-mail, podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. Potwierdzenie zawiera link, którym Użytkownik dokonuje aktywacji Konta
Aktywacja przez Użytkownika określonego powyżej potwierdzenia oznacza, iż pomiędzy TalentART, 03-987 Warszawa, ul. Kadetów 13, NIP: 1132235930, REGON: 016319947, oraz Użytkownikiem została zawarta umowa o usługi świadczone w ramach galeria-talentart.pl, zgodnie z postanowieniami oraz warunkami niniejszego Regulaminu i obowiązującymi przepisami
W przypadku zmiany danych osobowych, danych do wysyłki itd. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznej ich aktualizacji
Użytkownik ma prawo do posiadania tylko jednego Konta
Użytkownik nie ma prawa ani do odpłatnego ani do nieodpłatnego odstąpienia osobie trzeciej ani do zmiany swojej nazwy Użytkownika podanej w trakcie procesu Rejestracji.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu prawa polskiego w ciągu 10 dni od daty jej zawarcia.

IV. Zakupy

Galeria-talentart.pl umożliwia swoim Użytkownikom dokonywania zakupów przedmiotów wystawionych przez Sprzedawców na stronach galerii galeria-talentart.pl
Niniejszy Regulamin nie określa warunków transakcji pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, które ustalają wyłącznie strony
Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony produkt w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia
Jedyną formą płatności jest przedpłata przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu dotpay.pl
Sprzedawca zobowiązany jest wysłać na adres Użytkownika produkt w terminie ustalonym dla każdego produktu, nie później jednak niż drugiego dnia roboczego następującego po dniu otrzymania wpłaty, chyba, że sytuacja na to nie pozwala (np. choroba, urlop), o czym powinien poinformować w na swojej stronie
Wszelkie kwestie sporne związane z transakcją, jak i przedmiotem transakcji, powinny być rozwiązywane, w miarę możliwości, przez obie strony umowy - Sprzedawcę i Kupującego. galeria-talentart.pl będzie pośredniczyć wyłącznie w rozwiązywaniu problemów w kwestiach płatności i wysyłki oraz w wyjątkowych przypadkach rozstrzygać spory dotyczące, jakości przedmiotu transakcji
W przypadku nieopłacenia zamówienia w terminie 7 dni Galeria wysyła e-mail do Użytkownika z prośbą o jego opłacenie w terminie 2 dni oraz niezwłoczne przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia przelewu do terminu wskazanego w e-mailu, zamówienie zostaje anulowane

V. Reklamacje Kupującego

Reklamację wynikającą z niedostarczenia przesyłki można składać dopiero po upływie maksymalnego czasu na doręczanie przesyłki. Czas ten jest określony w regulaminach firm dostarczających przesyłkę
Kupujący powiadamia Galerię mailowo o fakcie nieotrzymania przesyłki
Jeżeli przesyłka została wysłana oraz jeżeli zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia upłynął termin doręczenia przesyłki, Sprzedawca, po informacji od Galerii, składa reklamację
Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie - przesyłka została zagubiona, niedostarczona - Kupujący niezwłocznie otrzyma od Galerii zwrot całej wpłaconej kwoty na podany numer konta
Reklamacje dotyczące uszkodzeń produktów podczas transportu muszą być zgłoszone najpóźniej w momencie odbioru przesyłki. Kupujący powinien sporządzić protokół odbioru z opisem uszkodzeń i podpisem pracownika firmy dostarczającej przesyłkę
Jeżeli Kupujący otrzymał podpisany protokół oraz firma uznała tę reklamację - Kupujący otrzyma od Galerii zwrot całej wpłaconej kwoty
W przypadku stwierdzenia, że produkt jest niezgodny z opisem lub zdjęciami należy powiadomić o tym fakcie galeria-talentart.pl podając wszystkie niezgodności
Odesłanie produktu do Sprzedawcy następuje po uznaniu reklamacji pod wskazany przez Galerię adres, wraz z dowodem zakupu, bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym ( z nieodpiętymi metkami, jeśli były, wraz z ozdobnym opakowaniem, jeśli było), w przesyłce zabezpieczonej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana "za pobraniem". Kupujący musi mieć potwierdzenie nadania przesyłki. Zwroty pod adres Galerii nie będą przyjmowane
W przypadku uznania reklamacji Użytkownik otrzymuje zwrot kosztów produktu wraz z kwotą wysyłki i odesłania produktu do Sprzedawcy
Produkt jest objęty gwarancją, jeżeli udzieli jej Sprzedający. Sprzedający określa czas trwania i pozostałe warunki gwarancji
Po stwierdzeniu wad produktu Użytkownik powiadamia Galerię drogą mailową podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia, datę wystąpienia wady, dokładny opis wad
Odesłanie uszkodzonego produktu odbywa się na zasadach określonych w pkt. 9
Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia produktu lub, w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, wymiany na nowy lub wymiany na inny – w przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany na inny, Użytkownik otrzymuje zwrot kosztów, jakie zapłacił za produkt od Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić koszt produktu uiszczony przez Kupującego, oraz koszty transportu
Zasady reklamacji niewymienione w regulaminie, w przypadku wystąpienia wad produktu podczas jego użytkowania, ustala Sprzedawca podając te informacje w swoim profilu

VI. Reklamacja Sprzedającego

Sprzedawca zobowiązany jest do złożenia reklamacji w firmie świadczącej usługę transportową. Wysokość żądanego odszkodowania nie może być niższa niż kwota wpłacona przez Kupującego
Aby rozpocząć procedurę reklamacji Sprzedawca, za pośrednictwem Galerii, musi otrzymać protokół zniszczenia zawartości przesyłki podczas transportu, podpisany przez pracownika firmy dostarczającej przesyłkę
Sprzedawca zobowiązany jest do informowania Klienta i Galerii o podjętych działaniach i wszelkich odpowiedziach firmy dostarczającej przesyłkę w procesie reklamacyjnym
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca otrzymuje od firmy dostarczającej przesyłkę wartość całego zamówienia, którą zobowiązany jest przesłać klientowi za pośrednictwem galeria-talentart.pl
Galeria, po porozumieniu się ze Sprzedawcą, może pomniejszyć Sprzedawcy wysokość przelewu o kwotę produktu, prowizji i przesyłki w bieżącym cyklu rozliczeniowym
W przypadku uznania reklamacji Kupującego z tytułu niezgodności dostarczonego towaru z ofertą- ( w szczególności z opisem lub fotografią zamieszczoną przez Sprzedającego), Galeria po zwrocie należności Kupującemu, pobiera od Sprzedającego karę umowną za nienależyte wykonanie umowy polegające na dostarczeniu do odbiorcy towaru niezgodnego z ofertą w wysokości równowartości 50 % prowizji naliczanej przez operatora galerii za transakcję sprzedaży produktu
Sprzedawca ponosi koszty wysyłki oraz odesłania produktu
Niewymienione w regulaminie zasady reklamacji ustala Sprzedawca podając te informacje w swoim profilu
Sprzedawca zobowiązany jest do naprawienia produktu lub, w przypadku braku możliwości naprawy, po uzgodnieniu z Użytkownikiem, wymiany na nowy lub wymiany na inny. W przypadku braku możliwości naprawy lub braku możliwości wymiany na inny, Klient otrzymuje zwrot kosztów produktu (cena produktu z prowizją). Wysokość prowizji pobierana jest od Sprzedawcy w cyklu rozliczeniowym

VII. Zwroty towarów realizowane przez Kupującego

Jeśli zakupiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz go zwrócić w ciągu 10 dni od daty otrzymania. Od daty oświadczenia o odstąpieniu od umowy masz kolejne 14 dni kalendarzowych na odesłanie towaru. Warunkiem zwrotu jest:
(a) Powiadomienie Galerii poprzez e-mail lub formularz kontaktowy o chęci zwrotu produktu podając: imię, nazwisko, nazwę/numer produktu, numer zamówienia oraz numer konta bankowego
(b) Zwrot produktu do Sprzedającego pod wskazany przez Galerię adres, wraz z dowodem zakupu, w stanie nienaruszonym, w przesyłce zabezpieczającej produkt przed uszkodzeniem. Przesyłka nie może być wysłana "za pobraniem". Kupujący MUSI mieć potwierdzenie nadania przesyłki (przesyłka polecona lub kurier). Zwroty pod adres Galerii nie będą przyjmowane
Galeria zwraca wartość produktu wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru, niezwłocznie, po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia o otrzymaniu przesyłki zwrotnej wraz z dowodem zakupu, nieodpiętymi metkami (jeśli były), wraz z ozdobnym opakowaniem (jeśli było), bez śladu użytkowania oraz w stanie nienaruszonym

VIII. Obowiązki Sprzedającego w związku ze zwrotem towaru przez Kupującego

Galeria odlicza Sprzedającemu wartość produktu z bieżącego okresu rozliczeniowego (kwota zwrotu Klientowi)
Galeria odlicza Sprzedającemu 3% wartości całego zamówienia, wraz z kosztami przesyłki, jeżeli płatność za zamówienie została zrealizowana za pośrednictwem systemu dotpay.pl
Portal odlicza Sprzedającemu koszty przesyłki

IX. Współpraca

Aby sprzedawać w Galerii trzeba mieć ukończone 18 lat
Galeria pośredniczy w sprzedaży produktów wystawianych przez Sprzedawców
Sprzedawca może wystawiać produkty po uprzednim zgłoszeniu ich przykładów wraz z krótkim opisem swojej osoby i po otrzymaniu akceptacji, w określonych kategoriach produktowych
Galeria po akceptacji zgłoszenia rozszerza konto Użytkownika o możliwość sprzedaży
Produkty oferowane przez Użytkownika na stronach Galerii mogą być oferowane w tym samym czasie poza nią na innych stronach
Sprzedawca prowadząc współpracę z Galerią wyraża zgodę na przeprowadzanie płatności ekspresowych systemem Dotpay.pl

X. Opinie

Każdy Sprzedawca może otrzymać opinię za sprzedaż i zakup produktu

XI. Sprzedaż

Sprzedawca jest zobowiązany do skonfigurowania swojego sklepu poprzez podanie treści zawartych w jego profilu a w szczególności – danych osobowych, krótkiej charakterystyki, avataru, danych rozliczeniowych
Każdy Sprzedawca wysyła swoje produkty we własnym zakresie. Dla każdego produktu może podać dwie ceny wysyłki, jedną dla wysyłki pojedynczego produktu, drugą, dla wysyłki z innym produktem. Przy zamówieniu kilku produktów od jednego Sprzedawcy koszt wysyłki obliczany jest w następujący sposób: najwyższa kwota z kosztów wysyłki dla danego pojedynczego produktu plus kwoty wysyłki pozostałych produktów określone dla wysyłki z innymi produktami
Sprzedawca może się komunikować z Użytkownikiem poprzez system wiadomości dostępny z konta Użytkownika
Sprzedawca nie może namawiać Użytkowników do zakupu oferowanych w Galerii produktów poza serwisem, dlatego Sprzedawca nie może do wysyłek sprzedanych przedmiotów dołączać żadnych informacji typu: adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, numer GG, itp.
Wszystkie prace prezentowane w galeria-talentart.pl są własnością Sprzedającego
Sprzedaż wystawionych przedmiotów stanowiących własność Artysty odbywać się będzie za pośrednictwem galeria-talentart.pl . Pieniądze przelewane na konto gaaleria-talentart.pl stanowią przychód Sprzedającego , z którego będzie potrącana prowizja od transakcji
Galeria dba o wysoki poziom oferowanych produktów i zastrzega sobie prawo do usunięcia produktów uznanych za niespełniające kryteriów, jakości
Sprzedający zobowiązuje nie dopuścić do umyślnego usunięcia produktu ze swojego sklepu i wystawiania go ponownie tak, aby produkt został zakwalifikowany, jako nowość. Zachowanie takie może być podstawą do zablokowania lub usunięcia konta Sprzedawcy

XII. Opłaty i usługi

Galeria nie pobiera żadnych opłat za założenie konta Użytkownika ani za założenia profilu jego sklepu
W momencie wystawienia przez Sprzedającego produktu na sprzedaż, zostanie doliczona prowizja od transakcji. Wysokość prowizji ustalana jest przez Galerię  w odniesieniu do każdego przedmiotu lub grupy przedmiotów wystawianych do sprzedaży.
Cena wysyłki produktu nie jest doliczana do podstawy kwoty od której obliczana jest prowizja
Każdy Sprzedający przy wystawianiu przedmiotu lub w innym dowolnym momencie ma możliwość wypromowania swojego przedmiotu na trzy sposoby:
---może umieścić swój produkt na stronie głównej Galerii na 7 dni i będzie on widoczny zawsze na początku "Wybranych Produktów", płatność za promowanie odbywa się poprzez wysłanie SMS`a o podwyższonej płatności (30,75 PLN z vatem), Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay.pl
Usługa dostępna jest w sieciach: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play
---może umieścić swój produkt na stronie głównej Kategoii na 7 dni i będzie on widoczny zawsze na początku listy orzedmiotów, płatność za promowanie odbywa się poprzez wysłanie SMS`a o podwyższonej płatności (23,37 PLN z vatem), Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay.pl
Usługa dostępna jest w sieciach: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play
---może umieścić swój produkt na stronie głównej Podkategoii na 7 dni i będzie on widoczny zawsze na początku listy orzedmiotów, płatność za promowanie odbywa się poprzez wysłanie SMS`a o podwyższonej płatności (11,07 PLN z vatem), Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay.pl
Usługa dostępna jest w sieciach: T-mobile, Plus GSM, Orange, Play
Galeria po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, nie później niż 10-go dnia następnego miesiąca, przelewa Sprzedawcy środki ze sprzedaży za zakończony miesiąc rozliczeniowy na wskazane w formularzu konto bankowe
Galeria nie pobiera opłat za przelew środków dla Sprzedawcy za miesiąc rozliczeniowy
Sprzedawca może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą w swoim panelu
Galeria nabywa prawo do prowizji z chwilą dokonania przez Klienta płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w ostatnim dniu miesiąca w odniesieniu do płatności dokonanych przez Kupujących w danym miesiącu
W przypadku, gdy Klient po dokonaniu płatności a przed dokonaniem wysyłki produktu przez sprzedawcę skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w części "Zwroty" niniejszego regulaminu, prowizja nie należy się

XIII. Rozliczenia - Rachunek

Zgodnie, z obowiązującymi przepisami, Rachunki Uproszczone, nie muszą zawierać podpisu wystawcy, podpisu odbiorcy ani pieczątki
Sprzedawcy, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania Rachunku, otrzymują go po okresie rozliczeniowym. Rachunki dostępne są do wydruku, po zalogowaniu, w profilu sprzedawcy
Archiwizacja wymaga wydrukowania Rachunku dostępnego, po zalogowaniu, w profilu sprzedawcy, po okresie rozliczeniowym (po zakończeniu miesiąca kalendarzowego)
Podstawą prawną wystawienia i udostępnienia w profilu rachunku jest aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów
Podatnicy z ogólną zasadą wynikająca z ordynacji podatkowej są zobowiązani do przechowywania wydrukowanych oryginałów Rachunków do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dokumenty te, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale za okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie
Administratorem danych osobowych jest podmiot prowadzący galerię – galeria-talentart.pl TalentART , 03-987 Warszwa. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania

XI. Polityka Cookie

Operator galerii galeria-talentart.pl informuje, iż podczas korzystania z Galerii galeria-talentart.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” , których instalacja jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Galerii galeria-talentart.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane i przechowywane dane osobowe
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.